อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

  

 

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี   

 

                   โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

                   

                                       1.   อำเภอเมือง                                            

                                       2.   อำเภอดอนเจดีย์                                    

                                       3.   อำเภอสองพี่น้อง                                   

                                       4.   อำเภอศรีประจันต์                                  

                                       5.   อำเภอหนองหญ้าไซ                             

                                       6.   อำเภออู่ทอง                                          

                                       7.   อำเภอบางปลาม้า                                 

                                       8.   อำเภอเดิมบางนางบวช                          

                                       9.   อำเภอสามชุก                                        

                                      10.  อำเภอด่านช้าง