ภูมิประเทศ

 

สภาพภูมิศาสตร์

 

1 ที่ตั้ง

 

               สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่

ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัด

สุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  14  องศา   4  ลิปดา  ถึง  15  องศา  5  ลิปดาเหนือ  และระหว่าง

เส้นแวง  99  องศา  17  ลิปดา  ถึง  100  องศา  16  ลิปดา  ตะวันออก  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

 3 - 10  เมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  5,358.01  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3.3  ล้านไร่  คิดเป็น

ร้อยละ  5.2  ของพื้นที่ภาคกลาง  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร

(ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

 

 

2 อาณาเขต

 

               จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

 

                ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท

                ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

                ทิศใต้  ติดกับ  จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี

                ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี

 

 

3 สภาพภูมิประเทศ

 

                "จังหวัดสุพรรณบุรี"  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง

โดยมีความลาดเทระหว่าง 0 - 3 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนว  ตั้งแต่

เหนือจรดใต้  บริเวณพื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้  คืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร  ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร

ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่ของ

จังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจาก

เหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่  แม่น้ำท่าจีน  หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

 

 

 

  

แผนภาพจังหวัดสุพรรณบุรี