ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

  

 

มาตรา ๗   /   มาตรา ๙

 

  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

บริเวณหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร