ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

เบอร์โทรศัพท์ 0 3553 5079 โทรสาร 0 3553 5080

E-mail.suphanburi@mol.mail.go.th

เว็บไซด์ www.suphanburi.mol.go.th